מהי ברית פסיפס?

מהי ברית פסיפס? תשובהברית פסיפס היא ברית מותנית שנכרתה בין אלוהים לעם ישראל בהר סיני (שמות יט-כד). היא נקראת לפעמים ברית סיני, אך היא מכונה לעתים קרובות יותר ברית פסיפס מאחר שמשה היה המנהיג הנבחר של אלוהים של ישראל באותה תקופה. תבנית הברית דומה מאוד לבריתות עתיקות אחרות של אותה תקופה מכיוון שהיא בין מלך ריבוני (אלוהים) לבין עמו או נתיניו (ישראל). בזמן הברית, אלוהים הזכיר לעם את חובתם לציית לתורתו (שמות יט, ה), והעם הסכים לברית כאשר אמרו, כל אשר דיבר ה' נעשה! (שמות יט, ח). ברית זו תשמש לייחד את עם ישראל מכל שאר העמים כעם הנבחר של אלוהים והייתה מחייבת באותה מידה כמו הברית הבלתי מותנית שכרת אלוהים עם אברהם כי היא גם ברית דם. ברית פסיפס היא ברית משמעותית הן בתולדות הגאולה של אלוהים והן בהיסטוריה של עם ישראל, שבאמצעותו אלוהים יבחר בריבונות לברך את העולם הן בדברו הכתוב והן בדברו החי, ישוע המשיח.ברית פסיפס התרכזה סביב מתן תורתו האלוהית של אלוהים למשה בהר סיני. בהבנת הבריתות השונות בתנ'ך ויחסיהן בינן לבין עצמן, חשוב להבין כי ברית פסיפס שונה באופן משמעותי מברית אברהם ומברית התנ'ך מאוחרת יותר משום שהיא מותנית בכך שהברכות שה' מבטיח קשורות ישירות לברית ישראל. ציות לתורת משה. אם ישראל מצייתים אז ה' יברך אותם, אבל אם הם לא יצייתו אז ה' יעניש אותם. הברכות והקללות הקשורות לברית מותנית זו נמצאות בפירוט בספר דברים כ'ח. שאר הבריתות המצויות בתנ'ך הן בריתות חד-צדדיות של הבטחה, שבהן אלוהים מחייב את עצמו לעשות את מה שהבטיח, ללא קשר למה שמקבלי ההבטחה. הבטחות עשויות לעשות. מצד שני אמנת פסיפס היא הסכם דו-צדדי, המפרט את ההתחייבויות של שני הצדדים לאמנה.

ברית פסיפס משמעותית במיוחד משום שבה ה' מבטיח להפוך את ישראל למלכות כוהנים וגוי קדוש (שמות יט, ו). ישראל היה אמור להיות האור של אלוהים לעולם האפל שסביבם. הם היו אמורים להיות אומה נפרדת ונקראת כדי שכולם סביבם יידעו שהם עובדים את יהוה, אלוהים שומר הברית. זה משמעותי מכיוון שכאן קיבלו ישראל את תורת משה שהיה אמור להיות מנהל בית ספר המצביע על הדרך לקראת ביאת המשיח (גלטים ג':24-25). תורת משה רבנו תגלה לאנשים את חטאתם ואת הצורך שלהם במושיע, וזוהי תורת משה רבנו שמשיח עצמו אמר שהוא לא בא לבטל אלא לקיים. זו נקודה חשובה מכיוון שחלק מהאנשים מתבלבלים במחשבה ששמירת התורה הצילה אנשים בברית הישנה, ​​אבל התנ'ך ברור שהישועה הייתה תמיד באמונה בלבד, והבטחת הישועה באמונה שאלוהים נתן לאברהם. כחלק מברית אברהם עדיין נותרה בתוקף (גלטים ג':16-18).כמו כן, שיטת הקורבנות של ברית פסיפס לא באמת לקחה חטאים (עברים י, א-ד); זה פשוט חזה את נשיאת החטא על ידי המשיח, הכהן הגדול המושלם שהיה גם הקורבן המושלם (עברים ט':11-28). לכן, ברית פסיפס עצמה, על כל חוקיה המפורטים, לא יכלה להציל אנשים. זה לא שהייתה בעיה כלשהי עם התורה עצמה, כי התורה מושלמת וניתנה על ידי אלוהים קדוש, אבל לתורה לא היה כוח לתת לאנשים חיים חדשים, והאנשים לא היו מסוגלים לציית לתורה בצורה מושלמת ( הגלטים ג':21).ברית פסיפס מכונה גם הברית הישנה (ב' 3:14; העברים ח':6, 13) והוחלפה בברית החדשה במשיח (לוקס כ'ב:20; א' לקורינתים י'א:25; ב' לקורינתים ג': ו'; עברים ח':8; ח':13; ט':15; י'ב:24). הברית החדשה במשיח עדיפה בהרבה מברית פסיפס הישנה שהיא מחליפה משום שהיא מקיימת את ההבטחות שניתנו בירמיהו ל'א:31-34, כפי שצוטט בעברים 8.

Top